Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το 2023 (Μέρος 1)

Στις 6 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της Ετήσιας Έκθεσής της για το 2023.

Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τους στόχους που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο έτος, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:

  • οι δημόσιες διαβουλεύσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.,
  • οι εργασίες στη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB),
  • η ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test 2023),
  • η πρόοδος σχετικά με το πλαίσιο υποβολής αναφορών (reporting), όπως η ολοκλήρωση του προτύπου DPM 2.0,
  • η δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών στη θεματική της εξυγίανσης.

Σε επόμενο χρόνο, θα δημοσιευθούν τα Μέρη 2-5 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΒΑ, τα οποία θα αφορούν στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος, την εφαρμογή του προϋπολογισμού και λοιπών ζητημάτων εσωτερικής φύσης (π.χ. συστήματα εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμός πολιτικής προσωπικού).

Η ολοκληρωμένη έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2023 θα έχει δημοσιευθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2024.

Ετήσια Έκθεση της ΕΒΑ (Μέρος 1)