Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR)

Στις 3 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (Guide on effective risk data aggregation and risk reporting - RDARR).

Σκοπός του εν λόγω Οδηγού είναι η περιγραφή των πρακτικών οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κρίνονται απαραίτητες, από πλευράς συγκέντρωσης και υποβολής αναφορών, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναγνώριση, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα.


ECB RDARR Guide