Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τον προσδιορισμό των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων

  Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 56/18.12.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σχετικά με τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, τα οποία κρίνονται ως εγχωρίως συστημικά σημαντικά (΅O-SIIsΆ) και τον προσδιορισμό του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να τηρούν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2014/10), καθόρισε τα Ο−Slls που εδρεύουν στην Ελλάδα:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

  Για το έτος 2016 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν οριστεί ως O-SIIs είναι 0%.

  ΠΕΕ 56/18.12.2015

   

 • Νόμος 4354/2015 για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων

  Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

  Στο νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (άρθρα 1-3).

   

  Ν. 4354/2015

 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με την άσκηση μακροπροληπτικής πολιτικής

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 53/14.12.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον ορισμό στρατηγικής για τη μακροπροληπτική πολιτική, αρμόδια για την άσκηση της οποίας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

   

  ΠΕΕ 53/14.12.2015

 • Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τον συναλλαγματικό κίνδυνο στο πλαίσιο του CRR

  Στις 28 Νοεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 354 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) αναφορικά με τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα (΅closely correlated currenciesΆ) για τα οποία προβλέπεται η υποχρέωση εκπλήρωσης χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.

   

  Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας για το έτος 2015

  Στις 24 Νοεμβρίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης διαφάνειας (΅transparency exerciseΆ) που διενήργησε σε 105 τραπεζικούς ομίλους από 21 κράτη-μέλη βάσει στοιχείων των COREP, FINREP και ad hoc εποπτικών αναφορών. Στην άσκηση δεν περιλαμβάνονται οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι λόγω της συμμετοχής τους στη Συνολική Αξιολόγηση (΅Comprehensive AssessmentΆ) της ΕΚΤ.

  Η έκθεση της ΕΒΑ με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της άσκησης, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην άσκηση τραπεζικούς ομίλους, είναι διαθέσιμα στην ιστοστελίδα της ΕΒΑ.