Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΤ και EBA σχετικά με τη θέσπιση της Κοινής Τραπεζικής Επιτροπής για την Υποβολή Αναφορών (“Joint Bank Reporting Committee”)

Στις 18 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) συνήψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο τη θέσπιση της Κοινής Τραπεζικής Επιτροπής για την Υποβολή Αναφορών ("Joint Bank Reporting Committee" - JBRC).

Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για το πλαίσιο υποβολής αναφορών που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις εποπτείας, εξυγίανσης και στατιστικής (supervisory, resolution and statistical reporting), εν όψει της δημιουργίας και εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος υποβολής αναφορών (Integrated Reporting System).

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΤ-ΕΒΑ