Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Τυποποιημένα υποδείγματα της EBA για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs)

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τα τελικά τυποποιημένα υποδείγματα για τα NPLs.

  Τα εν λόγω υποδείγματα παρέχουν ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων για τον έλεγχο και την αποτίμηση των συναλλαγών NPLs σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν συνιστούν εποπτική απαίτηση. Αντίθετα, αποτελούν πρωτοβουλία για τη χρήση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αποτελέσουν μελλοντικά μια δεξαμενή πληροφόρησης ως πρόκριμα για την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών NPLs.

  Για τη διαμόρφωσή τους προηγήθηκε διαβούλευση με φορείς της αγοράς (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), τις εποπτικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα σχόλια που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στα τελικά υποδείγματα, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν την ιεράρχηση των διαφόρων πεδίων, ανάλογα με τη σημασία τους, για σκοπούς αποτίμησης και διενέργειας due diligence από υποψήφιους επενδυτές.

  EBA NPL transaction templates

 • Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας της υποβολής εποπτικών αναφορών

  Την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαδικασιών υποβολής εποπτικών αναφορών. Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών σε επίπεδο ΕΕ (που ισχύουν από το τέλος του 2016), καθώς και για την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των εν λόγω απαιτήσεων στην ΕΕ.

  Επιπλέον, αποσκοπεί στη συλλογή συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις επενδύσεις που απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών και τη συγκέντρωση στοχευμένων παραδειγμάτων περιττών ή/και επικαλυπτόμενων απαιτήσεων. Μέσω της διαβούλευσης επιδιώκεται η άντληση πληροφόρησης σχετικά με τρόπους, μέσω των οποίων η διαδικασία υποβολής εποπτικών αναφορών θα μπορούσε μελλοντικά να απλουστευθεί ή/και να εξορθολογιστεί.

  Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

  Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Σημείωμα της ΕΚΤ για τον διάλογο με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017

  Στις 8 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΚΤ συνάντηση με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Banking Industry Dialogue. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:

  • στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τα πιστωτικά ιδρύματα από την αξιοποίηση των τρεχουσών εξελίξεων στο πεδίο των fintechs,
  • στην ανάγκη βελτίωσης των δεικτών κερδοφορίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και
  • στις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. CRR, CRD IV, PSD 2).

  Σημείωμα ΕΚΤ

 • Έκθεση της EBA σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού τρωτότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ

  H EBA δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ. Η έκθεση συνοδεύεται από την άσκηση διαφάνειας σε ολόκληρη την ΕΕ για το 2017, η οποία περιέχει στατιστική πληροφόρηση σε συγκρίσιμη και προσβάσιμη μορφή για 132 πιστωτικά ιδρύματα εντός των κρατών μελών της ΕΕ (στα οποία περιλαμβάνονται τα 4 ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα).

  Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ με πρόσθετη βελτίωση των δεικτών της κεφαλαιακής του επάρκειας, βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και μικρή αύξηση της κερδοφορίας. Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε τομείς, όπως η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

  Έκθεση της EBA

 • Έκθεση της ΤτΕ για τους επιχειρησιακούς στόχους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

  Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η ΤτΕ δημοσίευσε την πέμπτη διαδοχική έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

  Με την έκθεση απεικονίζεται, σε τριμηνιαία βάση, η εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης που έχουν τεθεί για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί έως το 2019.

  Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 2,4% και 5,5% συγκριτικά με το τέλος του Ιουνίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 100,4 δισ. ευρώ ή το 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, παρατηρείται μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ. Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, αγγίζοντας το 2%, συνεχίζοντας ωστόσο να υπερβαίνει το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και αναδεικνύοντας ξανά τις διαγραφές δανείων ως το σημαντικότερο μέσο μείωσης των ΜΕΑ.

  Οι διαγραφές δανείων ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 4,4 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο. Οι πωλήσεις δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 1,8 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2017.

  Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 43,3% για το στεγαστικό, το 53,2% για το καταναλωτικό, και το 43,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 66,5%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,0%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 24,5%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 34,8%).

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο χρονικός ορίζοντας μείωσης των ΜΕΑ δεν έχει μεταβληθεί, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019.

  Έκθεση της ΤτΕ