Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,

  • καρτών πληρωμών (εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικό χρήμα),

  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και

  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2015, σε 423 εκατ. ευρώ (+101 εκατ. σε σχέση με το 2014), ήτοι 39 συναλλαγές ανά κάτοικο (+10 συναλλαγές σε σχέση με το 2014).

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 464,1 εκατ. ευρώ (74% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 126,1 εκατ. ευρώ (20%), οι άμεσες χρεώσεις στα 26,8 εκατ. ευρώ (4%) και οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα στα 8,8 εκατ. ευρώ (2%).

 • Οδηγός εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά)

  H Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία («ΕΤΟ») δημοσίευσε στο δικτυακό της τόπο οδηγό εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά), προκειμένου να συμβάλλει επικουρικά στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων για την απρόσκοπτη προσαρμογή των σχετικών - με τις υπηρεσίες πληρωμών - δραστηριοτήτων τους στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

  Επισημαίνεται ότι η ως άνω Οδηγία θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 13 Ιανουαρίου 2018.

  Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.zyyne.com/zh5/212663#p=0

 • Σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την «αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη» και τα «κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» μεταξύ παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

  Στις 12 Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ΅EBAΆ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (στους οποίους συγκαταλέγονται και τα πιστωτικά ιδρύματα) και τα οποία, μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν:

  • τις απαιτήσεις της «αυστηρής εξακρίβωσης του εκάστοτε πελάτη» (“strong customer authentication”) και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή αυτής, και

  • τις απαιτήσεις ως προς τα «κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» (“common and secure communication protocols”) με σκοπό την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της γνησιότητας, την γνωστοποίηση και την ενημέρωση, καθώς και ως προς την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας μεταξύ των παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα

  Την 1η Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  Στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα υπάγονται τα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συμψηφισμού, διακανονισμού και εν γένει εκκαθάρισης πληρωμών, καθώς και τα συστήματα διενέργειας, συμψηφισμού, διακανονισμού χρεογράφων και εν γένει έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την ανταποκριτική τραπεζική

  Στις 13 Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) για την «ανταποκριτική τραπεζική» (΅correspondent bankingΆ).

  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d147.pdf