Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σχέδιο Δράσης (“Action Plan”) της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν το 2020 στα συστήματα ‘TARGET2’ και ‘TARGET2 Securities’

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τη δημοσίευση του σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν το 2020 στα συστήματα ‘TARGET2’ και ‘TARGET2 Securities’.

Το σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:

  • διαχείριση αλλαγής και έκδοσης επιχειρηματικών και τεχνικών απαιτήσεων,
  • διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας,
  • δοκιμές αποτυχίας και ανάκτησης δεδομένων,
  • πρωτόκολλα επικοινωνίας, και
  • διακυβέρνηση και λειτουργίες κέντρου δεδομένων και πληροφορικής.

Η πλειοψηφία των δράσεων που αναμένεται να αναλάβει η ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος θα υλοποιηθούν στα τέλη του 2022.

Δελτίο τύπου