Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση στο ΦΕΚ τριών Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τρεις (3) Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
  Με την ΠΕΕ 110/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2014/14) σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης δυνάμει των άρθρων 432(1)-(2) και 433 του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Οι διατάξεις της ΠΕΕ 110/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
  Με την ΠΕΕ 111/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2015/07) σχετικά με την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της ΤτΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος σε περίπτωση που τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας (failing or likely to fail) δυνάμει του άρθρου 81 του ν. 4335/2015. Οι διατάξεις της ΠΕΕ 111/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
  Με την ΠΕΕ 112/31.1.2017 καθορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προς την ΤτΕ των εποπτικών αναφορών σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) που προβλέπονται στα άρθρα 6-15 του Κανονισμού 2015/534 της ΕΚΤ με τον οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του SSM, δηλαδή και των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και σε ατομική βάση.

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 31 Ιανουαρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ό,τι αφορά τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικά σημαντικών, σχετικά με:

  • την κερδοφορία,
  • την κεφαλαιακή επάρκεια,
  • την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα ανοίγματα), και
  • τη ρευστότητα.


  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  Στις 24 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών».

   

 • Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

  Στις 16 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔ/ΤΕ) «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους», με την οποία καθιερώθηκαν νέα υποδείγματα για την υποβολή στοιχείων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. Στις 18 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 108/19.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) με την οποία τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 αναφορικά με την «υποβολή στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα».

  Με την ΠΕΕ 108/19.12.2016 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 λόγω της καθιέρωσης των νέων υποδειγμάτων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

  Οι διατάξεις της ΠΕΕ 108/19.12.2016 τίθενται σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου 2017.

  ΠΕΕ 108/19.12.2016

 • Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

  Στις 16 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους».

  Σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΤτΕ στοιχεία μεγάλων οφειλετών, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) εκ. ευρώ.

  Τα συγκεκριμένα υποδείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε ατομική και ενοποιημένη βάση ανά τρίμηνο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη αυτού.

  Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ