Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) αναφορικά με το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τους κινδύνους αγοράς

  Στις 21 Μαρτίου 2023 η ΕΒΑ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/453 όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τους κινδύνους αγοράς (Consultation on draft ITS amending Regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk).  

  Εν όψει της έναρξης εφαρμογής του αναθεωρημένου χαρτοφυλακίου συναλλαγών (FRTB) στην Ε.Ε., οι προτάσεις του κειμένου της διαβούλευσης συμπληρώνουν ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις αναφορών. Στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων δεδομένων προς τους επόπτες, για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των προσεγγίσεων FRTB από τα πιστωτικά ιδρύματα και της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς. Σύμφωνα με την ΕΒΑ, οι τροποποιήσεις αποτυπώνουν τα στοιχεία αναλογικότητας που εμπεριέχονται στον CRR.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 20η Ιουνίου 2023.

  Κείμενο Διαβούλευσης της EBA

 • Δημοσίευση ετήσιων εκτιμήσεων της ΕΒΑ ως προς τις εσωτερικές προσεγγίσεις των τραπεζών για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων

  Στις 10 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τις Εκθέσεις της σε συνέχεια των ετησίων ασκήσεων συγκριτικής αξιολόγησης για τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο που διεξήχθησαν το έτος 2022 .

  • Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν, για την πλειοψηφία των συμμετεχουσών τραπεζών, μια σχετικά χαμηλή διασπορά στην αρχική εκτίμηση της αγοράς (initial market valuation - IMVs) για τα περισσότερα μέσα. Επιπλέον, παρατηρείται μειωμένη διασπορά μεταξύ των υποβολών value at risk (VaR) σε σύγκριση με την περσινή άσκηση. 
  • Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο:  Η μεταβλητότητα των RWAs παρέμεινε σε σχετικά σταθερά επίπεδα, παρά την πανδημία και τον διαφορετικό ρυθμό με τον οποίο οι τράπεζες ακολούθησαν τις πολιτικές της ΕΒΑ στο internal rating-based (IRB) roadmap. Παράλληλα, αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας και των αντισταθμιστικών μέτρων που ελήφθησαν στα μοντέλα IRB.

  Ανακοίνωση της EBA

   

 • Γνωμοδότηση της EBA αναφορικά με το όριο ανάμεσα στις διατάξεις του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (πρότυπα FRTB)

  Στις 27.2.2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε γνωμοδότηση «για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876».

  Κεντρικό σημείο της γνωμοδότησης αποτελεί η σύσταση της ΕΒΑ προς τις αρμόδιες αρχές να μην δίνουν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε εποπτική δράση ή μέτρο επιβολής, αναφορικά με τις νέες διατάξεις σχετικά με το όριο μεταξύ τραπεζικού βιβλίου και βιβλίου συναλλαγών.

  Σκοπός της γνωμοδότησης είναι να μειώσει τον φόρτο ενσωμάτωσης του αναθεωρημένου πλαισίου για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB).

  Γνωμοδότηση EBA

 • Δημοσίευση των αναθεωρημένων τελικών Κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

  Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε το τελικό κείμενο των αναθεωρημένων Κατευθυντήριων γραμμών για τις μεθόδους υπολογισμού εισφορών στα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζουν τη μεθοδολογία συλλογής εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα, σε αναλογία με το βαθμό κινδύνου που τους αντιστοιχεί. Σκοπός των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών είναι η ενίσχυση του συνδέσμου ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εισφορών τους στα ΣΕΚ.

  Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής: 

  • η θέσπιση ελαχίστων ορίων (thresholds) στους περισσότερους βασικούς δείκτες κινδύνου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και η προσαρμογή των σταθμίσεων κινδύνου, έτσι ώστε να αντανακλούν καλύτερα την απόδοση των δεικτών ως προς τη μέτρηση του κινδύνου, 
  • η εισαγωγή μιας μαθηματικής βελτίωσης στη φόρμουλα καθορισμού του παράγοντα αναπροσαρμογής κινδύνου για κάθε ίδρυμα μέλος, που εξασφαλίζει διαρκή σύνδεση ανάμεσα στον βαθμό κινδύνου και την καταβολή εισφορών στο ΣΕΚ,
  • ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λογιστική αποτύπωση καταθέσεων, όταν η κάλυψη μέσω ΣΕΚ εμφανίζει αβεβαιότητα, 
  • η παροχή δυνατότητας στα ΣΕΚ να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση με βάση το απόθεμα κατά την είσπραξη των εισφορών, ώστε να παρέχεται κίνητρο στις τράπεζες να περιορίζουν τον βαθμό κινδύνου τους, ακόμα και όταν το ταμείο του ΣΕΚ έχει αγγίξει τον επιθυμητό στόχο εισφορών, και τέλος
  • διευκρινίσεις για την είσπραξη εισφορών κατόπιν χρησιμοποίησης κεφαλαίων του ΣΕΚ.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

   

 • Πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής Βασιλείας και στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023/24 – Προληπτικά πρότυπα για κρυπτοστοιχεία

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή Βασιλείας δημοσίευσε διετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τις στρατηγικές προτεραιότητες αναφορικά με τις δράσεις της για τις πολιτικές, την εποπτεία και την εφαρμογή του πλαισίου.

  Οι κύριες θεματικές του προγράμματος εργασίας είναι οι εξής:

  • Αναδυόμενοι κίνδυνοι και διερεύνηση μελλοντικών τάσεων
  • Ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης
  • Χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα 
  • Παρακολούθηση και αναθεώρηση υπαρχόντων πλαισίων και οδηγιών
  • Εφαρμογή και αξιολόγηση

  Επιπλέον, οι Διοικητές και οι Επικεφαλής Εποπτείας (Group of Governors and Heads of Supervision) ενέκριναν τη δημοσίευση του οριστικού κειμένου για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία.

  Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Βασιλείας

  Πρότυπα για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία