Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2013

Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση

Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2013

Σελίδες: 320

ISBN: 978-960-6867-19-4

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Έχει εξαντληθεί

Το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την κατανόησή τους. Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα, έχουν καταστήσει εξαιρετικά επίκαιρες αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, η δομή και το περιεχόμενο του εγχειριδίου είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των υποψηφίων για τις εξετάσεις προς απόκτηση του πιστοποιητικού Δ των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οποίο χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το βιβλίο αποτελείται από έξι μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι αγορές των επενδυτικών μέσων και γίνεται αναφορά στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τα επιμέρους τμήματά τους (αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διατραπεζική αγορά κ.λπ.), στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε καθεμία από αυτές, καθώς και στην αγορά συναλλάγματος. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται δύο θεμελιώδους σημασίας θέματα που συνδέονται με τις αγορές και ιδιαίτερα οι κίνδυνοι των χρηματοπιστωτικών μέσων και η αποτελεσματικότητα των αγορών. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως οι χρεωστικοί τίτλοι και οι μετοχές. Το τέταρτο μέρος είναι αφιερωμένο στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπου παρουσιάζονται τα παράγωγα προϊόντα του πρώτου τύπου, δηλαδή εκείνα που αποτελούν προθεσμιακές συναλλαγές, οι οποίες δεσμεύουν και τους δύο αντισυμβαλλομένους, καθώς και τα δικαιώματα προαίρεσης. Το πέμπτο μέρος είναι αφιερωμένο στις ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις και αναφέρεται στα αμοιβαία κεφάλαια γενικά, και ειδικότερα στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένα με ασφαλίσεις και είναι γνωστά ως “unit-linked”. Το έκτο μέρος αναπτύσσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι οποίες αφορούν τους στόχους και τους περιορισμούς του επενδυτή και καταλήγουν στη σύνταξη της έκθεσης επενδυτικής πολιτικής και στην υλοποίηση αυτής, μέσω της στρατηγικής και τακτικής κατανομής στις ομάδες επενδυτικών μέσων και στα συγκεκριμένα αξιόγραφα.

Πάγια στρατηγική του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου είναι η έκδοση σύγχρονων εγχειριδίων, τα οποία αναθεωρούνται τακτικά, ώστε να παρέχουν τις πλέον επίκαιρες γνώσεις και στοιχεία. Το ανά χείρας εγχειρίδιο έχει συμπεριλάβει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που είναι αναγκαία για την προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου και απαιτητικού θέματος.