Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2012

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
(E΄έκδοση)

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής<br>(E΄έκδοση)

Υπότιτλος: Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2012

Σελίδες: 292

ISBN: 978-960-6867-17-0

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472

Τιμή: 20€

Στην πέμπτη αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών» έχουν ενσωματωθεί αλλαγές και διαφοροποιήσεις κυρίως σε δύο επίπεδα:

Έγιναν προσθήκες ή τροποποιήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση και τη μεγαλύτερη σύνδεση με την καθημερινή πρακτική και ενσωματώθηκαν οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο, υπήρξαν οι εξής παρεμβάσεις:

  • Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα που αφορούν τις στατιστικές έννοιες αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ώστε να είναι πιο κοντά σε πολύ συγκεκριμένα επενδυτικά θέματα.

  • Τα παραδείγματα που αφορούν την εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων τροποποιήθηκαν, με στόχο την απλούστευση και την ευκολότερη κατανόησή τους.

  • Η προσέγγιση και τα παραδείγματα που αφορούν τις εταιρικές πράξεις μεταβλήθηκαν επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

  • Το τμήμα που αφορά την εκκαθάριση και τον διακανονισμό απλουστεύθηκε, ώστε να αναδειχθούν τα βασικά στάδια που συνεπάγονται αυτές οι διαδικασίες.

  • Τα τμήματα που αφορούν τους χρεωστικούς τίτλους και τις μετοχές ξαναγράφηκαν, με στόχο τη σαφή διάκριση των βασικών χαρακτηριστικών από τα δευτερεύοντα.

  • Προστέθηκαν παραδείγματα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της καθαρής αξίας ενεργητικού, της καθαρής τιμής μεριδίου και των τιμών διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Στο δεύτερο επίπεδο, υπήρξαν μεταβολές οι οποίες ενσωματώνουν τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν:

  • τον νέο Κανονισμό του ΧΑ, τον νέο Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ. και τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων,

  • τη νέα κατηγοριοποίηση των χρηματιστηριακών δεικτών,

  • τη νέα κατηγοριοποίηση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Προσάρτημα επικαιροποίησης της Ε' έκδοσης, σύμφωνα με την
εξεταστέα ύλη της Κοινής Απόφασης ΤτΕ και ΕΚ (ΦΕΚ Β΄1968/11.9.2015)