Εκδόσεις / Χρηματοοικονομικά Θέματα

  • 2012

Χρηματοοικονομικά υποδείγματα
για επιχειρηματικές αποφάσεις

Χρηματοοικονομικά υποδείγματα<br>για επιχειρηματικές αποφάσεις

Συγγραφέας: Νικόλαος Θ. Μυλωνάς

Εκδότης: Ελληνική Ένωση Τραπεζών – τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός

Χρονολογία Έκδοσης: 2012

Σελίδες: 390

ISBN: 978-960-402-421-6

Διάθεση: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Διδότου 37, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210-3642003

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι η εμπέδωση της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων διά μέσου εφαρμoγώv και της χρήσης ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv. Απευθύνεται σε αναγνώστες και σπουδαστές που έχουν βασικές γνώσεις στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, στατιστικά και λογιστική. Η έμφαση του βιβλίου είναι στην τέχνη της κατασκευής υπoδειγμάτωv, γενικότερα, και χρηματooικovoμικώv υπoδειγμάτωv, ειδικότερα. Η εφαρμογή των υποδειγμάτων γίνεται με τη χρήση του λoγισμικoύ πρoγράμματoς Excel.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι διαφορετικό από άλλα εγχειρίδια μαθηματικών υποδειγμάτων, καθώς προάγει τον απλό τρόπο κατασκευής των υποδειγμάτων και όχι την πολυπλοκότητα των μαθηματικών εκφράσεων. Η χρηματοοικονομική θεωρία εμπεδώνεται μέσα από την εφαρμογή με τη χρήση ενός εύχρηστου λογισμικού, όπως είναι το Excel, σε σωρεία παραδειγμάτων και επιχειρηματικών καταστάσεων. Είναι ιδανικό για σπουδαστές που επιθυμούν να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε οικονομικά και ποσοτικά μαθήματα μέσα από παραδείγματα και τη χρήση των υπολογιστών. Επίσης, το εγχειρίδιο αποτελεί πρόσκληση σε νέους διδάσκοντες που επιθυμούν να εισαγάγουν ένα μάθημα χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων σε υπάρχοντα αλλά και σε νέα προγράμματα σπουδών.

Ως προαπαιτούμενο για την εμπέδωση των θεμάτων που αναπτύσσονται στο βιβλίο είναι οι βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής, λογιστικής, στατιστικής και πληροφορικής. Το βιβλίο αναπτύσσει τη χρήση του Excel σταδιακά μέσα από τα υποδείγματα και τα παραδείγματα που προσφέρονται.

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζεται στον υποδειγματισμό, δηλαδή στην κατασκευή χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων για να στηρίξουν τις εκάστοτε επιχειρηματικές αποφάσεις. Τα υποδείγματα δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις αλλά τις στηρίζουν με την ανάλυση που προσφέρουν και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μεταβολές των υποθέσεων, ενώ αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την παρουσίαση σχεδίων και προτάσεων. Η πολλαπλή χρησιμότητα της ιδιοκατασκευής υποδειγμάτων εφαρμόζεται σε διάφορες αποφάσεις, όπως είναι ο ταμειακός προγραμματισμός, η αξιολόγηση επενδύσεων, η ανάλυση αριθμοδεικτών, ο προγραμματισμός χρηματοδοτικών αναγκών, ενώ θα γίνει ιδιαίτερη εφαρμογή σε αποφάσεις που ενέχουν κίνδυνο. Εκτενής χρήση των εργαλείων ανάλυσης του κινδύνου, όπως η ανάλυση ευαισθησίας, η ανάλυση σεναρίων, η ανάλυση προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation) γίνεται μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις και παραδείγματα επιχειρηματικών αποφάσεων.