Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2011

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη)

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Γ΄ έκδοση αναθεωρημένη)

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2011

Σελίδες: 120

ISBN: 978-960-6867-08-8

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 16€

Η Τειρεσίας συλλέγει πληροφορίες από τις τράπεζες, τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολόγια, τις φορολογικές αρχές και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αρχειοθετώντας τις σε πέντε συστήματα: ΣΑΥ (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων), ΣΣΧ (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων), ΣΥΠ (Σύστημα Υποθηκών Προσημειώσεων), Σύστημα Ταυτοτήτων (κλαπείσες & απολεσθείσες ταυτότητες) και ΣΚΣΕ (Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων που δέχτηκαν πιστωτικές κάρτες). Οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστηρίζουν την εξυγίανση των συναλλαγών, το θεσμό της τραπεζικής πίστης και την πρόληψη της απάτης. Ταυτόχρονα, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η βαθμολόγηση των πιστωτικών κινδύνων (credit scoring), με στόχο την αξιοποίηση των πληροφοριών για την ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων από τις τράπεζες. 

Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις λειτουργίες της Τειρεσίας, τα συστήματα που διαχειρίζεται και τις υπηρεσίες που παρέχει. Πρόκειται για συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών “οθονών”. Επίσης, παρουσιάζονται εκτενώς θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το εγχειρίδιο συμβάλλει στην αξιοποίηση των συστημάτων της Τειρεσίας για την άντληση στοιχείων, παρέχοντας οδηγίες για τον χειρισμό τους και εξηγώντας την κωδικοποίηση, τις πληροφορίες που εμφανίζονται και τις βασικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, βοηθάει στον αποδοτικότερο χειρισμό των συστημάτων, στην επεξήγηση των αντλούμενων στοιχείων και στην καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών.

Η έκδοση αυτή εντάχθηκε στη σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων του ΕΤΙ, όχι μόνο για την αξία της όσον αφορά την παροχή τεχνογνωσίας στους χρήστες της βάσης δεδομένων της Τειρεσίας, αλλά και για λόγους ευρύτερης χρησιμότητας. Διεθνώς, οι βάσεις δεδομένων που αφορούν τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών αποτελούν βασικό εργαλείο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Η ακριβέστερη εκτίμηση αυτού του κινδύνου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για καλύτερη τιμολόγηση των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, μείωση του κόστους των χρηματοδοτήσεων, αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, αλλά και υποστήριξη των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με χορηγήσεις πιστώσεων, προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και των πελατών τους.

βλ. Δ΄αναθεωρημένη έκδοση 2012