Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2007

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

Υπότιτλος: Λήψη & διαβίβαση εντολών

Συγγραφέας: Κώστας Γαλιάτσος

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2007

Σελίδες: 141

ISBN: 978-960-89900-5-0

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 20€

«…Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο προς τα στελέχη των οργανισμών όσο και προς τα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επενδύσουν, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εμπλέκονται σε διαδικασίες λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών και ανάλυσης επενδύσεων, πρέπει να διαθέτουν καταλλήλως καταρτισμένα στελέχη. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο γνώσης των προϊόντων και των διαδικασιών, αλλά και στο επίπεδο της γνώσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα και τις διαδικασίες.

Το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα γίνονται όλο και πιο σύνθετα απαιτεί αντίστοιχη προσαρμογή και της δυνατότητας των καταναλωτών να κατανοούν τους κινδύνους που κάθε προϊόν εμπεριέχει και την καταλληλότητά του για αυτούς. Αναμφισβήτητα το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο. Οι δυσκολίες αλλά και η ευθύνη που οφείλουν να επιδεικνύουν και οι καταναλωτές για την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων αποτελεί πρόσθετο λόγο για τη διαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων που τα διαθέτουν. Η προσαρμογή στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και standards εκπαίδευσης οφείλει να αποβλέπει στην αντιμετώπιση, κατά το δυνατόν, της ασύμμετρης πληροφόρησης που αναπόφευκτα τις περισσότερες φορές υπάρχει μεταξύ των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω με ιδιαίτερη θέρμη την πρωτοβουλία της ΕΕΤ για την έκδοση του πρώτου εγχειριδίου για την παροχή πιστοποιητικού λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες. Η προσπάθεια παρουσίασης με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο της λειτουργίας και των κινδύνων που συνεπάγονται οι παραδοσιακές κινητές αξίες αποτελεί ανταπόκριση της Ένωσης προς την προαναφερθείσα προτεραιότητα. Το εγχειρίδιο θεωρώ ότι θα αποτελέσει την αρχή για την έκδοση αντίστοιχων εγχειριδίων για την εκπαίδευση των υποψηφίων για παροχή των πιστοποιήσεων και για τις λοιπές κατηγορίες επενδυτικών υπηρεσιών. Η επέκταση αυτή θα δώσει την ευκαιρία να καλυφθούν με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο και περιοχές όπου έχει επισημανθεί η ανάγκη βελτιώσεων και προσαρμογών, όπως στα σύνθετα προϊόντα και βέβαια τις γενικές αρχές και κώδικες ηθικής συμπεριφοράς, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών.»

Από τον πρόλογο του κ. Π. Κυριακόπουλου,
Διευθυντή Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Μέλους της CEBS και της BSC

βλ. Γ΄έκδοση 2009