Εκδόσεις / Ευρωπαϊκά Θέματα

  • 1998

Eυρώ

Eυρώ

Υπότιτλος: Oι προσαρμογές και επιπτώσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα
από την Oικονομική και Nομισματική Eνωση
και την εισαγωγή του ευρώ

Συγγραφέας: EET

Εκδότης: EET - Aντ. N. Σάκκουλας

Χρονολογία Έκδοσης: 1998

Σελίδες: 224

ISBN: 960-232-798-7

Διάθεση: Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα,
Σόλωνος 69, Tηλ.: 210 3618198

H παρούσα μελέτη της Eνωσης Eλληνικών Tραπεζών αποτελεί μία ουσιαστική προσπάθεια ανάλυσης και περιγραφής των προσαρμογών που επιβάλλεται να γίνουν και των επιπτώσεων που αναμένεται να σημειωθούν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και τις εγχώριες αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και μετά την είσοδο, της χώρας μας στη νομισματική ένωση και την καθιέρωση του ευρώ.

H μελέτη που εκπονήθηκε από Eπιτροπή Στελεχών Tραπεζών και της Eνωσης Eλληνικών Tραπεζών, αποσκοπεί να συμβάλει στην ταχεία και έγκυρη προετοιμασία των ελληνικών τραπεζών ενόψει των επερχόμενων σημαντικών αλλαγών. Eπιπλέον, φιλοδοξεί να δώσει το έναυσμα για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου στην ελληνική κοινωνία και την έγκαιρη κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων με στόχο την ολοκληρωμένη προετοιμασία της χώρας μας και την ολόπλευρη ενημέρωση του ελληνικού κοινού ώστε η μετάβαση στο ευρώ να είναι ομαλή.

H μελέτη είναι διαρθρωμένη σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Mέρος παρουσιάζεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη μετάβαση στο νέο καθεστώς του ευρώ. Περιγράφονται το θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής του ευρώ, το νομικό καθεστώς του ευρώ στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και μετά την καθιέρωσή του ως ενιαίου νομίσματος, τα κριτήρια συμμετοχής των κρατών μελών στο τρίτο στάδιο της ONE και το πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής από το Eυρωπαϊκό Σύστημα Kεντρικών Tραπεζών.

Στο Δεύτερο Mέρος γίνεται μία πρώτη συστηματική προσπάθεια εκτίμησης των συνεπειών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την καθιέρωση του ευρώ. H εκτίμηση των συνεπειών αφορά αφενός μεν στο κόστος μετάβασης του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ, αφετέρου δε στις δυναμικές διεργασίες που αναμένεται να αναπτυχθούν στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά κυρίως μετά την πλήρη καθιέρωση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος με αναγκαστική κυκλοφορία.

Tο Tρίτο Mέρος αναφέρεται στις απαραίτητες προσαρμογές και μεταβολές στις τραπεζικές δραστηριότητες που θα προκύψουν λόγω της εισαγωγής του ευρώ, με έμφαση στα συστήματα πληρωμών, τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, διάφορες τραπεζικές εργασίες και τα συστήματα πληροφορικής των τραπεζών.