Εκδόσεις / Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

  • 2007

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ

Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών<br>ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ

Εκδότης: ΕΕΤ/ΕΤΙ

Χρονολογία Έκδοσης: 2007

Σελίδες: 90

ISBN: 978-960-89188-7-0

Σειρά: Εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διάθεση: Τράπεζες:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21A, Αθήνα
Τηλ.: 210 3386472
email:publications@hba.gr

Ιδιώτες:
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ,
Αμερικής 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 3614143
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 288036

Ηλεκτρονική διάθεση: e-bibliomania.gr

Τιμή: 15€

Η Τειρεσίας διαθέτει τέσσερα συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν την εξυγίανση των συναλλαγών, το θεσμό της τραπεζικής πίστης και την πρόληψη της απάτης.

Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις λειτουργίες της Τειρεσίας και τα συστήματα που διαχειρίζεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Πρόκειται για σύντομη περιγραφή και παρουσίαση βασικών «οθονών». Επίσης παρουσιάζονται εκτενώς θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το εγχειρίδιο συμβάλλει στην αξιοποίηση των συστημάτων της Τειρεσίας για την άντληση στοιχείων, παρέχοντας οδηγίες για το χειρισμό τους και εξηγώντας τους κώδικες και τις πληροφορίες που εμφανίζονται. Με άλλα λόγια, βοηθάει και στον αποδοτικό χειρισμό των συστημάτων και στην επεξήγηση των αντλούμενων στοιχείων.

Η έκδοση αυτή εντάχθηκε στην εκπαιδευτική σειρά του ΕΤΙ, όχι μόνο για την αξία της όσον αφορά την παροχή τεχνογνωσίας στους χρήστες της βάσης δεδομένων της Τειρεσίας, αλλά και για λόγους ευρύτερης χρησιμότητας. Διεθνώς οι βάσεις δεδομένων που αφορούν τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών των τραπεζών αποτελούν ένα βασικό εργαλείο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, ιδιαίτερα των ιδιωτών. Κατά συνέπεια η ανάγνωση του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνει και από μια άλλη οπτική γωνία: τα στοιχεία της Τειρεσίας μπορεί να αποτελέσουν μία από τις απαραίτητες εισροές για τη δημιουργία του συστήματος εκτίμησης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Τελικά η καλύτερη μέτρηση αυτού του κινδύνου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα καλύτερης τιμολόγησης των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων, προς όφελος τόσο των τραπεζών, όσο και των ιδιωτών πελατών τους.

βλ. Δ΄αναθεωρημένη έκδοση 2012