Επικαιρότητα

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) με τίτλο: “Results of the monitoring exercise on automation in financial advice”

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) εξέδωσε έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της άσκησης που διενήργησε τα τελευταία δύο χρόνια, για τον βαθμό διείσδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά της διαδικασίας αυτοματοποίησης παροχής χρηματοπιστωτικών συμβουλών, στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα καθώς και στον τομέα των κινητών αξιών.

Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η διαδικασία αυτοματοποίησης παροχής χρηματοπιστωτικών συμβουλών αναπτύσσεται σταδιακά, εντούτοις, ο συνολικός αριθμός των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των εμπλεκόμενων πελατών εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται προς το παρόν, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ στην εν λόγω θεματική.

Joint Committee Report