Επικαιρότητα

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) για τη διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών στο πλαίσιο της MCD και της PSD 2

Στις 31 Ιουλίου 2018, η EBA δημοσίευσε την τελική της έκθεση αναφορικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων (Ιούνιος 2014) κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) για τη διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ «σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία» (‘MCD’) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’).

Όσον αφορά την PSD 2, το πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών καλύπτει και τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’)). Περαιτέρω, στην περίπτωση της MCD, καλύπτει και τους μεσίτες πιστώσεων (“credit intermediaries”) και τις εταιρίες παροχής πιστώσεων που δεν είναι αδειοδοτημένες ως πιστωτικά ιδρύματα.

Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2019.

EBA Final Report