Επικαιρότητα

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ‘CEBS’ για την ανάθεση από πιστωτικά ιδρύματα δραστηριοτήτων σε τρίτους φορείς (“outsourcing”)

Στις 22 Ιουνίου 2018, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών με το οποίο αναθεωρούνται και καταργούνται οι υφιστάμενες (2006) κατευθυντήριες γραμμές της ‘CEBS’ για το “outsourcing”.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών παρέχει έναν σαφή ορισμό της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους φορείς και καθορίζει τα κριτήρια για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο μια δραστηριότητα, υπηρεσία, διαδικασία ή λειτουργία (ή τμήμα αυτής) που ανατίθεται σε τρίτους φορείς λογίζεται ως κρίσιμη (“critical”) ή σημαντική.

Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών, εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2014/65/ΕΕ (‘MiFID II’), στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’) και στην Οδηγία 2009/110/ΕΚ (‘EMD 2’) αντίστοιχα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

EBA draft Guidelines