Επικαιρότητα

Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 (‘DAC 6’)

Στις 6 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, μέσω της οποίας τροποποιείται η Οδηγία 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις» (‘DAC 6’).

Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι στις 25 Ιουνίου 2018). Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/822