Επικαιρότητα

Δημοσίευση ΠΟΛ 1090/2018 στο πλαίσιο του ν. 4428/2016

Την 1η Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1982) η Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1090/2018, δια της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση ΠΟΛ 1144/2017 «σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών («ΠΣΑΑ») σε διμερή βάση, δυνάμει του άρθρου πέμπτου (παρ. 2, δεύτερο εδάφιο) του ν. 4428/2016».

ΦΕΚ Β’ 1982/1.6.2018