Επικαιρότητα

Δημοσίευση Ν. 4541/2018 - "Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης"

Στις 31 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4541/2018, με τα άρθρα 1 - 13 του οποίου τροποποιείται ο Ν. 3190/1955 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΦΕΚ Α 93 - 31.5.2018