Επικαιρότητα

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 266/1/23.3.2018 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 221/3/17.3.2017 Απόφασης ΕΠΑΘ «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013»

Στις 2 Απριλίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 266/2018 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 221/3/17.3.2017 Απόφαση, η οποία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση ιδρυμάτων.

ΦΕΚ Β' 1205 - 2.4.2018