Επικαιρότητα

Διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών στο πλαίσιο της MCD και της PSD 2

Στις 27 Μαρτίου 2018, η ΕΒΑ δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων, από τον Ιούνιο του 2014, κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής για τη διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ «σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία» (‘MCD’) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’).

Όσον αφορά την PSD 2, η EBA προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής για τη διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. καταναλωτές) και στους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ήτοι ιδρύματα πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (‘PISs’) και πληροφοριών λογαριασμού (‘AISs’)).

Περαιτέρω, στην περίπτωση της MCD, η EBA προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής για τη διαχείριση παραπόνων/καταγγελιών καταναλωτών και στους μεσίτες πιστώσεων (“credit intermediaries”) και τις εταιρίες παροχής πιστώσεων που δεν είναι αδειοδοτημένες ως πιστωτικά ιδρύματα.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου 2018. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα δημοσιεύσει την τελική έκθεση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω κατευθυντήριων γραμμών. Ως προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής ορίζεται η 1η Μαΐου 2019.

Κείμενο διαβούλευσης