Επικαιρότητα

Σύσταση Ειδικού Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Συστήνεται και τηρείται καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας νομικών προσώπων δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. 1306/294 Α1 Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο.

ΦΕΚ Β' 770/5.3.2018