Επικαιρότητα

Κείμενο ορθών πρακτικών της Επιτροπής της Βασιλείας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των fintech εταιρειών στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές

Στις 19 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το τελικό κείμενο ορθών πρακτικών (sound practices), στο οποίο γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων για τα εθνικά τραπεζικά συστήματα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των “fintech” εταιρειών και της εν γένει δραστηριοποίησης των τελευταίων στα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Ειδικότερα, στο εν λόγω κείμενο, η Επιτροπή της Βασιλείας εμπλούτισε περαιτέρω τα δέκα (10) βασικά ζητήματα που εντόπισε και ενίσχυσε τις σχετικές συστάσεις της προς εξέταση από τις τράπεζες και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

BCBS Sound Practices