Επικαιρότητα

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οριστικοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη σταδιακή διαμόρφωση της «Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών πλατφορμών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 9 Μαρτίου 2018.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών