Επικαιρότητα

Έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την προστασία του καταναλωτή

Με αφορμή τις συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο για το ζήτημα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή κατά τη διαδικασία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων (π.χ. “internet banking”), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (“ΟΟΣΑ”), σε συνεργασία με την Ομάδα των 20 (‘G-20’), ετοίμασε σχετικό κείμενο αρχών «υψηλού επιπέδου» (“High-Level Principles”).

Στο εν λόγω κείμενο αρχών αναλύονται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν:

  • τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαχείρισης καταγγελιών) για την αντιμετώπιση των σχετικών με την προστασία του καταναλωτή θεμάτων που ανακύπτουν,
  • τις ρυθμιστικές και εποπτικές εξουσίες των αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή,
  • τη διαφάνεια των συναλλαγών και την παροχή χρηματοπιστωτικών συμβουλών προς καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή,
  • τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους του καταναλωτή αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από “fintech” εταιρίες, και
  • περιστατικά απάτης και ιδιωτικότητας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης στην ίδια θεματική το Διεθνές Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (“OECD International Network on Financial Education” (‘INFE’)) δημοσίευσε έκθεση/μελέτη με τίτλο “Ensuring financial education and consumer protection for all in the digital age”. Η εν λόγω έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις της ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας στη θεματική της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και προστασίας των καταναλωτών και παρέχει μία επισκόπηση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

OECD High-level Principles

OECD Report