Επικαιρότητα

Συγκρότηση πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την τεχνολογία “blockchain"

Την 1η Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δελτίο τύπου με αφορμή τη συγκρότηση πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου – φόρουμ για την τεχνολογία “blockchain”.

Το παρατηρητήριο για την τεχνολογία “blockchain” θα προβάλλει τις κυριότερες εξελίξεις αυτής της τεχνολογίας, θα αναδεικνύει και θα προωθεί ευρωπαϊκούς φορείς που ασχολούνται με την τεχνολογία αυτή και θα ενισχύει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν χρήση της ως άνω τεχνολογίας.

Η συγκρότηση του εν λόγω παρατηρητηρίου προβλεπόταν στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την ενδιάμεση επανεξέταση (“mid-term review”) της στρατηγικής της για τη διαμόρφωση της «Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς» (“Digital Single Market”) που είχε δημοσιευθεί τον Μάιο 2017.

Δελτίο τύπου