Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις των προκηρύξεων καθεστώτων ενίσχυσης του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Τροποποιούνται οι υφιστάμενες προκηρύξεις για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα», τις «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» και τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 με τις υπ’ αριθμ. 2871, 2878 και 2900 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 76/22.1.2018