Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (‘EFSI’)

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτικός Κανονισμός του EFSI (Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017) και, κατά συνέπεια, επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας του έως το 2020 και η χρηματοδοτική του ικανότητα, η οποία ανέρχεται σε ~500 δισ. ευρώ.

Συνοπτική περίληψη EFSI