Επικαιρότητα

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

Συστήνεται το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με την υπ’ αριθμ. 6775/1974 Α1 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων, στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων και στην ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή οργανισμών του τομέα της κοινωνικής οικονομίας (“social economy”).

Η διαχείρισή του ανατίθεται στην ΕΤΕΑΝ. Περαιτέρω, ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω Ταμείου ανέρχεται σε 528 εκατ. ευρώ με γεωγραφική κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια.

ΦΕΚ Β’ 4448/18.12.2017