Επικαιρότητα

Τελικά σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τα τελικά σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory and implementing technical standards”) αναφορικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και τήρηση ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου στο πλαίσιο της PSD 2.

Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση, λειτουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

Περαιτέρω, το σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων καθορίζει τις πληροφορίες και τη δομή αυτών (περιλαμβανομένου του κοινού μορφοτύπου και του υποδείγματος στα οποία αυτές παρέχονται) που κοινοποιούνται στο ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ).

Το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο της EBA θα περιλαμβάνει κατάλογο με τους ακόλουθους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών:

  • των ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και των αντιπροσώπων τους,
  • των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“account information service providers”, ‘AISPs’) και των αντιπροσώπων τους,
  • των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και έτυχαν εξαίρεσης δυνάμει των άρθρων 32 ή 33 της PSD 2 από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και των αντιπροσώπων τους,
  • των υποκαταστημάτων των ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και των AISPs που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από εκείνο όπου βρίσκεται η καταστατική τους έδρα ή τα κεντρικά τους γραφεία (ήτοι σε κράτος μέλος υποδοχής),
  • των παρόχων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων βασίζονται σε συγκεκριμένα μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο (π.χ. κάρτες για τις δημόσιες συγκοινωνίες), και
  • των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εκτελούν πράξεις πληρωμής ή παρέχουν υπηρεσίες επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο δεν θα εγγράφονται πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”) και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού (“account information services”).

Τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων θα υποβληθούν προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, υπό την επιφύλαξη διατύπωσης αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο Υπουργών, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου από την EBA θα ξεκινήσει μετά την δημοσίευση των ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχέδιο ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της EBA