Επικαιρότητα

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA για τον ορισμό κεντρικών σημείων επικοινωνίας από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”), δυνάμει του άρθρου 29(5) της PSD 2.

Το εν λόγω σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προσδιορίζει τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται από τα ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος για τον καθορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο ορισμός κεντρικού σημείου επικοινωνίας (“central contact point”), καθώς και των καθηκόντων του. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη:

(α) ο συνολικός όγκος και η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τα ιδρύματα πληρωμών ή τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος στο κράτος μέλος υποδοχής,

(β) το είδος των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών πληρωμών, και

(γ) ο συνολικός αριθμός αντιπροσώπων των ιδρυμάτων πληρωμών ή των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος υποδοχής.

Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα υποβληθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, υπό την επιφύλαξη διατύπωσης αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο Υπουργών, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA