Επικαιρότητα

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Υποδομών

Συγκροτείται Ταμείο Υποδομών με την υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στην προσφορά ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται, επίσης, να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η διαχείρισή του ανατίθεται στην ΕΤΕπ. Περαιτέρω, ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω Ταμείου ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ με γεωγραφική κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια.

ΦΕΚ Β’ 4159/29.11.2017