Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

  • η υπ’ αριθμ. 129228 Απόφαση  των Υπουργών Οικονομίας/Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης/Τροφίμων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του\ επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», και
  • η υπ’ αριθμ. 129229 Απόφαση των ιδίων Υπουργών με θέμα: «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των ΜμΕ, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».

ΦΕΚ Β’ 4122/27.11.2017