Επικαιρότητα

Αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 4049 και 4050):

  • η υπ’ αριθμ. 25 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με τίτλο: «Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει», και
  • η υπ’ αριθμ. 26 Απόφαση της ΕΕΤΣ με τίτλο: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα».


ΦΕΚ Β’ 4049/20.11.2017

ΦΕΚ Β’ 4050/20.11.2017