Επικαιρότητα

Εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πιθανή νομοθετική πρόταση σχετικά με το “crowdfunding” και τις “Peer to Peer” χρηματοδοτήσεις

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων (“impact assessment”) εντός του α’ τριμήνου 2018 σχετικά με πιθανή νομοθετική πρόταση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις “Peer to Peer” και τις συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις (“crowdfunding”), την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Η εν λόγω πρωτοβουλία προβλέπει δυο (2) κύριους άξονες πολιτικής:

  • την αξιοποίηση των πλατφορμών για τις ως άνω χρηματοδοτήσεις σε διασυνοριακή βάση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της περιορισμένης γεωγραφικής κάλυψης των εν λόγω πλατφορμών, και
  • τη διαμόρφωση ενός αναλογικού και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αξιοπιστίας του κοινού απέναντι στις “Peer to Peer” και “crowdfunding” πλατφόρμες.

Οι εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής για την επίτευξη των ως άνω στόχων είναι οι ακόλουθες:

  • Καμία νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ,
  • Αυτορρύθμιση της αγοράς με παράλληλη κατάρτιση ελάχιστων προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ για την μεταχείριση των “Peer to Peer” και “crowdfunding” πλατφορμών ως τόπων διαπραγμάτευσης (“trading venues”) ή ως ιδρυμάτων πληρωμών,
  • Διαμόρφωση ενός αυτόνομου ευρωπαϊκού πλαισίου προσχώρησης των “Peer to Peer” και “crowdfunding” πλατφορμών.

Η περίοδος υποβολής σχολίων/παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Inception Impact Assessment