Επικαιρότητα

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 11 Νοεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2055 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών».

Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28(5) της PSD 2, καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής αναφορικά με τα αιτήματα άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (“passporting”) από τα ιδρύματα πληρωμών.

Ειδικότερα, προσδιορίζει τον τρόπο, τα μέσα και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας σχετικά με τη διαδικασία κοινοποίησης των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των υποβαλλόμενων πληροφοριών, περιλαμβανομένων της κοινής ορολογίας και των τυποποιημένων υποδειγμάτων κοινοποίησης για τη διασφάλιση συνεπούς και αποτελεσματικής διαδικασίας κοινοποίησης.

Οι διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού εφαρμόζονται mutatis mutandis και για τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει του άρθρου 1(2) αυτού, καθώς και του άρθρου 111, περίπτωση 1, στοιχείο (α) της PSD 2.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2055