Επικαιρότητα

Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών/επενδυτικών νόμων

Συστήνονται κεντρικά ή περιφερειακά Όργανα Ελέγχου επί των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ισχύοντος αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ή στο καθεστώς ενισχύσεων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990) με την υπ’ αριθμ. 118699 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 3929/9.11.2017