Επικαιρότητα

Τροποποίηση της προκήρυξης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Τροποποιείται η διαδικασία ελέγχου πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» με την υπ’ αριθμ. 111069 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 3815/31.10.2017