Επικαιρότητα

Έκθεση της ΕΚΤ για τη διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε επίπεδο ευρωζώνης για το 2016

Στις 23 Οκτωβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση για τη διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε επίπεδο ευρωζώνης για το 2016.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ευρωζώνης μειώθηκε κατά 25% την περίοδο 2008-2016. Σε ατομική βάση, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 5.073 (2015: 5.474). Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα τέλη του 2016 λειτουργούσαν 18 εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και 20 υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το σύνολο του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε σε 24,2 τρισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση στα τέλη του 2016 (αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και μείωση κατά 14% σε σύγκριση με το 2008). Στην περίπτωση της Ελλάδας, το σύνολο του ενεργητικού των εγχώριων τραπεζικών ομίλων για το 2016 ανήλθε σε 295 δισ. ευρώ (2015: 344 δισ. ευρώ), ενώ στην περίπτωση των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή παρέμεινε, όπως και το 2015, στα 6 δισ. ευρώ.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων κυμάνθηκαν ανοδικά, κυρίως λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 16,1% από 15,5% το 2015. Περαιτέρω, ο μέσος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (‘CET1’) σε επίπεδο ευρωζώνης ανήλθε σε 15,4% το 2016 από 14,4% το 2015. Οι δείκτες κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος σε επίπεδο ευρωζώνης παρέμειναν κατ’ ουσίαν αμετάβλητοι σε σχέση με το 2015, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα τραπεζικά συστήματα της Ελλάδας, Κύπρου, Φινλανδίας, Σλοβενίας και των χωρών της Βαλτικής.

ECB Report on Financial Structures