Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»

Στις 11 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 150) ο ν. 4490/2017, με τον οποίο κυρώνεται η Δήλωση της Αρμόδιας Ελληνικής Αρχής για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα του ΟΟΣΑ, καθώς και η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα.

ΦΕΚ Α’ 150/11.10.2017