Επικαιρότητα

Ρυθμιστικές εξελίξεις σχετικά με την «ενιαία ψηφιακή αγορά»

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, με την ευκαιρία της ετήσιας ομιλίας του Προέδρου της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2017, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη σταδιακή διαμόρφωση μιας «ενιαίας ψηφιακής αγοράς»:

Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση Ανακοίνωσης για ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» (“NIS Directive”) ενόψει της προθεσμίας που έχουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά της στις εθνικές τους νομοθεσίες έως τις 9 Μαΐου 2018.