Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για το έτος 2017

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία («ΕΤΟ») δημοσίευσε την έκδοση “Facts and Figures 2017” στην οποία περιλαμβάνεται εκτενής παρουσίαση των βασικότερων ποσοτικών στοιχείων και ποιοτικών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος (π.χ. συνολικές καταθέσεις, αξία δανείων, αριθμός απασχολούμενου προσωπικού), τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ανά κράτος μέλος.

Facts & Figures