Επικαιρότητα

Κανονιστική Απόφαση στο πλαίσιο του ν. 4428/2016 για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΟΛ 1130/2017 του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: «Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016».

Για το έτος 2017 η πρώτη υποβολή των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.

ΦΕΚ Β’ 3087/7.9.2017