Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

Συστάθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 με την υπ’ αριθμ. 90280 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 2981/30.8.2017