Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 23 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2910) η υπ’ αριθμ. 23 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με τίτλο: «Ανάληψη και παράδοση μετρητών σε πλοίαρχο (“Cash to Master”) σύμφωνα με την πρόβλεψη του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 2910/23.08.2017