Επικαιρότητα

Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Στις 31 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2683) η υπ’ αριθμ. 22 Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) με τίτλο: «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει».

ΦΕΚ Β’ 2683/31.7.2017