Επικαιρότητα

Νόμος 4484/2017 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Την 1η Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 110) ο ν. 4484/2017, με τα άρθρα 1 έως 9 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 «σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας».

Νόμος 4484/2017