Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» και «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 68652 και 68665 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή του.

ΦΕΚ Β’ 2197/28.06.2017